องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

กองสวัสดิการสังคม


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม


นายเฉลียว เขตกระโทก
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น
เบอร์โทร : 087-2543039


นางนงลักษณ์ บุญปลื้ม
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
เบอร์โทร : 081-0736588