องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

กองคลัง


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางวัชราภรณ์ พิกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
เบอร์โทร : 089-2804497


นางสาวบังอร กวดนอก
นักวิชาการเงินเเละบัญชี ชำนาญการ
เบอร์โทร : 095-6218762


นางชลธิชา ต่อโชติ
เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี ชำนาญงาน
เบอร์โทร : 089-8460773


นางจุฑาทิพ พื้นชัยภูมิ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
เบอร์โทร : 099-3021997


นางสาวภาณุมาส ชัยทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์โทร : 080-0251259