องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

แบบฟอร์มคำร้อง


ออนไลน์ : 13

แบบฟอร์มคำร้อง วันที่ โหลด
แบบขอตรวจค้น รับรองสำเนา (ทะเบียนพาณิชย์)   1 ต.ค. 2564 43
หนังสือมอบอำนาจคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณียกเลิกกิจการ)   1 ต.ค. 2564 43
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณียกเลิกกิจการ)   1 ต.ค. 2564 52
หนังสือมอบอำนาจคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเปลี่ยนแปลงรายการ)   1 ต.ค. 2564 46
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเปลี่ยนแปลงรายการ)   1 ต.ค. 2564 45
หนังสือมอบอำนาจคำขอจดทะเบียนพาณิชย์   1 ต.ค. 2564 43
เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   1 ต.ค. 2564 41
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์   1 ต.ค. 2564 48
แบบคำขอรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่หมู่บ้านควบคุมสูงสุดและเข้มงวด   1 ต.ค. 2564 44
หนังสือมอบอำนาจ   1 ต.ค. 2564 44
ใบขออนุญาตใช้รถกู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉิน   1 ต.ค. 2564 64
แบบคำขอใบรับรองต่างๆ   1 ต.ค. 2564 46
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร   1 ต.ค. 2564 47
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   1 ต.ค. 2563 201
หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน   1 ต.ค. 2563 47
หนังสือยินยอมให้ทำการก่อสร้างอาคารร่วมผนัง ,ชิดเขต   1 ต.ค. 2563 37
หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน   1 ต.ค. 2563 71
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร   1 ต.ค. 2563 21
แบบคำขอใบรับรองการปลูกสร้างอาคาร   1 ต.ค. 2563 46
คำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   1 ต.ค. 2563 37