องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

แบบฟอร์มคำร้อง


ออนไลน์ : 4

แบบฟอร์มคำร้อง วันที่ โหลด
แบบขอตรวจค้น รับรองสำเนา (ทะเบียนพาณิชย์)   1 ต.ค. 2564 61
หนังสือมอบอำนาจคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณียกเลิกกิจการ)   1 ต.ค. 2564 54
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณียกเลิกกิจการ)   1 ต.ค. 2564 75
หนังสือมอบอำนาจคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเปลี่ยนแปลงรายการ)   1 ต.ค. 2564 60
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเปลี่ยนแปลงรายการ)   1 ต.ค. 2564 57
หนังสือมอบอำนาจคำขอจดทะเบียนพาณิชย์   1 ต.ค. 2564 57
เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   1 ต.ค. 2564 55
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์   1 ต.ค. 2564 61
แบบคำขอรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่หมู่บ้านควบคุมสูงสุดและเข้มงวด   1 ต.ค. 2564 57
หนังสือมอบอำนาจ   1 ต.ค. 2564 57
ใบขออนุญาตใช้รถกู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉิน   1 ต.ค. 2564 111
แบบคำขอใบรับรองต่างๆ   1 ต.ค. 2564 75
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร   1 ต.ค. 2564 62
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   1 ต.ค. 2563 442
หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน   1 ต.ค. 2563 60
หนังสือยินยอมให้ทำการก่อสร้างอาคารร่วมผนัง ,ชิดเขต   1 ต.ค. 2563 88
หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน   1 ต.ค. 2563 227
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร   1 ต.ค. 2563 49
แบบคำขอใบรับรองการปลูกสร้างอาคาร   1 ต.ค. 2563 62
คำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   1 ต.ค. 2563 55