องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ


ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 7 พ.ค. 2567 22
โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (การทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ) 1 พ.ค. 2567 30
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโนนสำราญสามัคคีทอเสื่อกก 24 เม.ย. 2567 35
ออกเยี่ยมให้กำลังใจให้แก่ อปพร. อสม. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศการสงกรานต์ พ.ศ. 2567 17 เม.ย. 2567 50
รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 13 เม.ย. 2567 55
ถนนดินลูกรังในเขตตำบลโนนสำราญ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและได้รับความสะดวกในการเกษตร 4 เม.ย. 2567 86
ประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการคนปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 2 เม.ย. 2567 59
กิจกรรมอบรมให้ความรู้นาแปลงใหญ่แก่เกษตรกร ต.กุดตุ้ม ต.บ้านค่าย ต.บุ่งคล้า ของวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ตำบลโนนสำราญ บ้านกะพี้ม.3 28 มี.ค. 2567 91
องค์กาารบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เข้ารับเงินอุดหนุนและทำบันทึกข้อตกลงโครงการปรับสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2567 28 มี.ค. 2567 107
เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป) 27 มี.ค. 2567 102
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 27 มี.ค. 2567 62
เข้ารับการตรวจติดตามงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายถนน รพช.-บ่อขยะ บ้านโสกหว้า ม.6 20 มี.ค. 2567 88
นโยบาย "MOIEastBankWeek มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จการจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกอปท" บ้านโนน หมู่ที่1,8 ตำบลโนนสำราญ 20 มี.ค. 2567 77
โครงการผู้สูงวัยหัวใจรักเข่าและการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของผู้สูงอายุ ของโรงเรียนผู้สูงอายุดอกลำดวน 20 มี.ค. 2567 71
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 15 ก.พ. 2567 165
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 15 ก.พ. 2567 172
ประกาศศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร) ประจำปีงบประมาณ 2567 8 ก.พ. 2567 154
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มกราคม 2567 7 ก.พ. 2567 144
ประกาศองค์การบริหารส้วนตำบลโนนสำราญ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 31 ม.ค. 2567 159
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 19 ม.ค. 2567 149
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เรื่อง ประกาศตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลว่างเพิ่มเติม 20 ธ.ค. 2566 209
ประชาสัมพันธ์ให้คนพิการและผู้ดูแลตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวคนพิการ 15 ธ.ค. 2566 98
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 8 พ.ย. 2566 118
จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ประจำเดือน ตุลาคม 2566 1 พ.ย. 2566 109
ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบนและการรับของขวัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 4 ต.ค. 2566 109
ประกาศมาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 1 ต.ค. 2566 107
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เรื่องการใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ การจัดการสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอย 19 ก.ย. 2566 121
บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการดำเนินงาน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนว 5 ส. ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) 13 ก.ย. 2566 140
ประกาศองค์การบริหารส่สนตำบลโนนสำราญ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 5 ก.ย. 2566 103
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล 31 ส.ค. 2566 153