องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ


ออนไลน์ : 14

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 8 พ.ย. 2566 33
จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ประจำเดือน ตุลาคม 2566 1 พ.ย. 2566 28
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เรื่องการใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ การจัดการสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอย 19 ก.ย. 2566 47
บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการดำเนินงาน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนว 5 ส. ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) 13 ก.ย. 2566 53
ประกาศองค์การบริหารส่สนตำบลโนนสำราญ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 5 ก.ย. 2566 52
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล 31 ส.ค. 2566 74
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล 16 ส.ค. 2566 55
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 3 ส.ค. 2566 66
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 3 ก.ค. 2566 81
รายงานสรุปยอดผู้ได้รับเบี้ยยังชีพแยกตามประเภท 26 มิ.ย. 2566 64
รายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 24 เม.ย. 2566 57
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม 2566 4 เม.ย. 2566 82
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัตวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72 2 มี.ค. 2566 92
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2566 6 ก.พ. 2566 97
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เรื่อง กระบวนการ/กลไกติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 9 ม.ค. 2566 73
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 26 ธ.ค. 2565 93
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 1 ธ.ค. 2565 102
ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เรื่อง รายชื่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอัคคีภัย 29 พ.ย. 2565 93
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน ตุลาคม 2565 2 พ.ย. 2565 105
ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25 ต.ค. 2565 102
รายงานข้อมูล ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น 26 ส.ค. 2565 89
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านงิ้ว หมู่ที่ 7 จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม 1/2565 4 ส.ค. 2565 112
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 5 ก.ค. 2565 125
รายงานแสดงผลการดำเนินการรายได้ไตรมาสที่ 2/2565 23 มิ.ย. 2565 112
จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนำตบลโนนสำราญ ประจำเดือน เมษายน 2565 3 พ.ค. 2565 125
รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2565) 19 เม.ย. 2565 434
รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565(ไตรมาสที่ 2) 11 เม.ย. 2565 128
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ 30 มี.ค. 2565 244
รายงานผลการเบอกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่1) 30 มี.ค. 2565 127
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เรื่อง การขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 25 มี.ค. 2565 134