องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นางสายยล ศรีวิรัตน์การกูล
ประธานสภา


นายสมคิด บุญหมั่น
รองประธานสภา


นายพลวัฒน์ นิยมถิ่น
ส.อบต.1


นายคณิต นิยมชัย
ส.อบต.2


นางพีนารักษ์ พรมนอก
ส.อบต.3


นายประเสริฐ มิ่งขัวญ
ส.อบต.4


นายมนตรี ศรียา
ส.อบต.5


นางวนิดา บุญภูมิ
ส.อบต.6


นายพิษณุ บุญราก
ส.อบต.7


นายนิวัตร นามโคตร
ส.อบต.9