องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลทั่วไป


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

1.ด้านกายภาพ
          1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ  ตั้งอยู่เลขที่  3 หมู่ 8 ตำบลโนนสำราญ  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  สำหรับตำบลโนนสำราญ  ได้รับการจัดตั้งเมื่อปี  พ.ศ. 2530  โดยแยกออกมาจากตำบลบ้านค่าย  และยกฐานะจากสภาตำบลโนนสำราญ  อำเภอเมือง  จังหวัดชยภูมิ  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ   เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2540ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  มาตรา 40  และมาตรา  41  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ  วันที่  16  ธันวาคม  2539 และได้ปรับขนาดจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง เมื่อวันที่  24  กรกฏาคม  2551ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด  10  หมู่บ้าน  มีพื้นที่ทั้งหมด 32.56  ตารางกิโลเมตรประมาณ 20,345 ไร่ เป็นตำบลหนึ่งใน 18 ตำบลของอำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองระยะทางประมาณ  21 กิโลเมตร 
                   ทิศเหนือ       ติดต่อกับตำบลหนองไผ่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ
                   ทิศใต้          ติดต่อกับตำบลบ้านเหลื่อมอำเภอบ้านเหลื่อมจังหวัดนครราชสีมา
                   ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลสีสุกอำเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมา
                   ทิศตะวันตก   ติดต่อกับตำบลบ้านค่ายอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ
          1.2  ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบสลับที่ดอน  และลาดเอียงลงทางทิศใต้จนถึงแม่น้ำชี ซึ่งเป็นเส้นกั้นเขตแดนระหว่างจังหวัดชัยภูมิกับจังหวัดนครราชสีมา ภูมิประเทศโล่งแจ้งสลับกับแหล่งน้ำ  มีลำห้วยมากมายกระจายในตำบลเช่น  แม่น้ำชี  ลำปึก ห้วยคลองจอก  กุดช้าง  และกุดระเริง เป็นต้น
          จุดเด่นของพื้นที่  (ที่เอื้อต่อการพัฒนา)ตำบลโนนสำราญเป็นตำบลที่มีพื้นที่ไม่ใหญ่มากนักลักษณะหมู่บ้านมีลักษณะตั้งเป็นวงกลมรอบตำบลแต่งละหมู่บ้านอยู่ไม่ห่างไกลกันนักจึงง่ายต่อการพัฒนานอกจากนี้ตำบลโนนสำราญยังมีแหล่งน้ำธรรมชาติอีกเป็นจำนวนมากหากมีการขุดลอกแหล่งน้ำที่ตื้นเขินให้อยู่ในสภาพที่สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปีได้ก็จะเป็นผลดียิ่งสำหรับประชาชนในตำบลที่ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรมจะสามารถปลูกพืชหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปีโดยพื้นที่ตำบลมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ย 180 เมตร และพื้นที่ตำบลมีลำน้ำไหลผ่านหลายสาย  ด้านตะวันตกไปด้านใต้มีแม่น้ำชีไหลจากเขตติดต่อตำบลบ้านค่าย   เป็นเส้นกั้นอาณาเขตระหว่างจังหวัดชัยภูมิกับจังหวัดนครราชสีมา  ด้านเหนือไปด้านใต้มีลำห้วยคลองจอกหรือลำปึกไหลผ่านบ้านงิ้ว  ม.7  บ้านโนน ม. 1  บ้านโนนสำราญ  หมู่ 2  บ้านกะพี้ หมู่ 3 บ้านดอนขวาง หมู่ 4ไหลลงสู่แม่น้ำชี
          1.3  ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศของตำบลโดยทั่วไปมีลักษณะร้อนชื้น  อยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนมี  3  ฤดู  โดยระยะเวลาในแต่ละฤดูอาจคลาดเคลื่อนไปตามสภาพดินฟ้าอากาศในแต่ละปี  มีอากาศหนาวจัดในฤดูหนาว   ร้อนจัดในฤดูร้อน  และช่วงฝนสลับกับช่วงแห้งแล้งแตกต่างกันอย่างชัดเจนตามห้วงเวลาตามฤดูกาล  ฤดูร้อนประมาณช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม  ฤดูฝนประมาณช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม  และฤดูหนาวประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ระยะเวลาในการปลูกพืชที่เหมาะสมในช่วงกลางเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน
          1.4  ลักษณะของดิน
ตำบลโนนสำราญเป็นพื้นที่เหมาะสมกับการทำการเกษตรปลูกข้าว อ้อย ถั่วลิสง ซึ่งดินส่วนใหญ่จะเป็นดินร่วนปนทราย
          1.5  ลักษณะของแหล่งน้ำ
น้ำอุปโภคบริโภคประชาชนส่วนใหญ่จะใช้น้ำจากระบบประปาภูมิภาค ยกเว้น 
บ้านโนนสำราญ  หมู่ 2,9  ใช้ระบบประปาหมู่บ้านมีน้ำใช้เพียงพอ  2,206  ครัวเรือน น้ำดื่มเพียงพอ  2,206  ครัวเรือน (ที่มา  :  ข้อมูลแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ ปี 2559)
แหล่งน้ำธรรมชาติ
-ลำน้ำชีต้นน้ำอยู่บริเวณเทือกเขาพญาฝ่อในเขตอำเภอหนองบัวแดงไหลผ่านหนองบัวระเหว 
บ้านเขว้า  จัตุรัส  เนินสง่า   เมืองชัยภูมิ  คอนสวรรค์  และแก้งคร้อ   ซึ่งตำบลโนนสำราญ  จะไหลผ่านบริเวณ  บ้านโสกหว้า  หมู่  6  และบ้านแก้งน้อย   หมู่  5 
                 - ลำห้วยคลองจอก  ไหลผ่านบ้านงิ้ว  ม.7  บ้านโนนสูงสะอาด ม. 1  บ้านโนนสำราญ  หมู่ 2  บ้านกะพี้ หมู่ 3 บ้านดอนขวาง หมู่ 4
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
-ตำบลโนนสำราญได้รับการถ่ายโอนจากสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าจากฝ่ายปฎิบัติการ
สูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า   เมื่อปี  พ.ศ.  2547   จำนวน  4  สถานี  ได้แก่   สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโสกหว้า   หมู่  6  ,  สถานีสูบน้ำบ้านแก้งน้อย  1   ,  แก้งน้อย  2    และสถานีสูบน้ำบ้านดอนขวาง  หมู่  4 มีพื้นที่รับประโยชน์ทั้งหมดประมาณ  6,803  ไร่  หรือร้อยละ  30.19  ของเนื้อที่ตำบล
               -  สระน้ำ  รพช.  สระวัด  สระใหม่กุดกลาง
                -  ฝายทดน้ำวังกะพี้  ฝายทดน้ำบ้านดอนขวาง และฝายทดน้ำท่าโปร่ง  (ลำปึก)
                -  ประปาหมู่บ้าน  บ่อบาดาล  และบ่อน้ำตื้น
2.  ด้านการเมือง/การปกครอง
          2.1 เขตการปกครอง
ตำบลโนนสำราญมีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด   10   หมู่บ้าน อยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ  10 หมู่บ้าน ได้แก่
ตารางที่  1  :   แสดงการแบ่งเขตพื้นที่การปกครอง
ลำดับที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ จำนวนครัวเรือน ชื่อผู้นำหมู่บ้าน
1 บ้านโนน 1 299 นายปรารภ  รักษ์มณี
2 บ้านโนนสำราญ 2 250 นางนันฑิตา นาใจกล้า
3 บ้านกะพี้ 3 193 นายสุชาติ  โพธิ์หนองคูณ
4 บ้านดอนขวาง 4 131 นางสาวปิยะรัตน์ บุญภูมิ
5 บ้านแจ้งน้อย 5 288 นางดร นิยมนา
6 บ้านโสกหว้า 6 144 นางสาวปทุมพร นิยมวงค์
7 บ้านงิ้ว 7 285 นางอภิญญา  จงกล
8 บ้านโนนสูงสะอาด 8 341 นางมณีรัตน์  กุลนอก
9 บ้านโนนสำราญ 9 224 นายอนุชา  กุลเมืองน้อย
10 บ้านงิ้วพัฒนา 10 205 นายณรัช  เฮ้าชัยภูมิ
รวม 2,360  
 
ที่มา  :     จากสำนักบริหารทะเบียนอำเภอเมืองชัยภูมิ  ข้อมูล  ณ  เดือน กันยายน   พ.ศ.  2565
 
วันที่ : 26 มกราคม 2560   View : 3083