องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 16

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ


วิสัยทัศน์

“ตำบลเกษตรกรรมยั่งยืน อุตสาหกรรมครัวเรือนมีคุณภาพ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย
ชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพดีถ้วนหน้า พัฒนาความพร้อมท้องถิ่นก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”​​


เป้าประสงค์

1. การจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน
2.  พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร
3.  ดำเนินการให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียงเพื่อลดปัญหาความยากจน
4.  พัฒนาคุณภาพอุตสาหกรรมครัวเรือน
5.  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน
6.  ดำเนินการให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียงเพื่อลดปัญหาความยากจน
7.  ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักสร้างความตระหนักและอนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
8. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ
9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและอื่น ๆ
 
วันที่ : 14 มิถุนายน 2562   View : 599