องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

สำนักปลัด


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


นางสาวสุภัทรา สุวรรณทา
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 084-1375516


นายยุทธศักดิ์ พันธุ์ภิญญา
นักวิชาการเกษตร


นางสาววันวิสา ชาตะรักษ์
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวลักขณา โทเเก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน


นางสาวจิตติมา คำใบ
นักวิชาการสาธารณสุข
เบอร์โทร : 094-3904324


นางสาวพัชรี สีมาเเก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ


พ.อ.อ.วฺุฒิชัย กอบคำ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ


นายอนุชิต รักษ์มณี
พนักงานขับรถ


นายศราวุธ นิยมพร
คนงานทั่วไป