องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

สำนักปลัด


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


นางสาววันวิสา ชาตะรักษ์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
เบอร์โทร : 062-9165594


นางสาวลักขณา โทเเก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน ชำนาญการ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร : 085-8269062


นายยุทธศักดิ์ พันธุ์ภิญญา
นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ
เบอร์โทร : 095-6207625


นางสาวจิตติมา คำใบ
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 094-3904324


พ.อ.อ.วฺุฒิชัย กอบคำ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
เบอร์โทร : 088-2807656


นางสาวพัชรี สีมาเเก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
เบอร์โทร : 088-4713450


นางสาวนิรัชชา บุญทวี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0652683639


นายอนุชิต รักษ์มณี
พนักงานขับรถ
เบอร์โทร : 085-7752299


นางสาวชณันชิดา บอกชัยภูมิ
คนงานทัวไป
เบอร์โทร : 063-6452656