องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

ประกาศราคากลาง : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ


ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แบบ บก.01 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.78-001 สายทางบ้านโนนสูงสะอาดตรงข้ามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนน-บ้านโสกหว้า หมู่ที่ 8 บ้านโนนสูงสะอาด 2 เม.ย. 2567 85
แบบ บก.01 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.78-001 สายทางบ้านโนนสูงสะอาดตรงข้ามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนน-บ้านโสกหว้า หมู่ที่ 8 บ้านโนนสูงสะอาด 27 มี.ค. 2567 87
แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตจากคลองเมนใหญ่แจ้งน้อย 1 - โรงเรียนแจ้งน้อย บ้านแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 14 มี.ค. 2567 217
แบบ บก.01 โครงการซ่อมแซมประตูน้ำลำห้วยคลองจอก บ้านโนน หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 14 มี.ค. 2567 114
แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต จากป่าชุมชนหนองคอม-นานางพะยอมสีสุข บ้านกะพี้ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 14 มี.ค. 2567 105
แบบ บก.01 โครงการ ปรับปรุงคลองสหกรณ์พร้อมถนนดินลูกรังเรียบคลอง จากสายท่าหว้า-ดอนขวาง-นายนายมาโช แสนขวา บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 9 31 ม.ค. 2567 214
แบบ บก.01 โครงการ ปรับปรุงคลองสหกรณ์พร้อมถนนดินลูกรังเรียบคลอง จากสายท่าหว้า-ดอนขวาง-นายนายมาโช แสนขวา บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 9 31 ม.ค. 2567 202
แบบ บก.01 โครงการปรับเกรดถนนลูกรังภายในเขตตำบลโนนสำราญ 31 ม.ค. 2567 208
แบบ บก.01 โครงการปรับเกรดถนนดินลูกรังภายในเขตตำบลโนนสำราญ 19 ม.ค. 2567 192
แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ 15 ม.ค. 2567 178
แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำจากโรงเรียนโนนสำราญ-ลำห้วยคลองจอก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๒ 15 ม.ค. 2567 199
แบบ บก.01 โครงการปรับพื้นที่ป่าช้าบ้านโสกหว้าสาธารณะประโยชน์ บ้านโสกหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 20 ธ.ค. 2566 174
แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านดอนขวาง หมู่ที่ ๔ 23 พ.ย. 2566 82
แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเอกพงษ์ นิยมโชค บ้านงิ้ว หมู่ที่ 7 11 ต.ค. 2566 102
แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.78-005 ถนนสายบ้านกะพี้-บ้านโสกหว้า บ้านโสกหว้า หมู่ที่ 6 11 ต.ค. 2566 89
แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.78-072 ถนนสายบ้านแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 11 ต.ค. 2566 76
แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสมหวัง พลนา-ถนนกะพี้โสกหว้า บ้านกะพี้ หมู่ที่3 11 ต.ค. 2566 99
แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนน-บ้านโนนสำราญ บ้านโนน หมู่ที่ 1 11 ต.ค. 2566 94
แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบลำห้วยคลองจอก บ้านโนน หมู่ที่ 1 11 ต.ค. 2566 93
แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอิสระ นิยมนา บ้านโนนสูงสะอาด หมู่ที่ 8 11 ต.ค. 2566 86
แบบ บก.01 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายบ้านนายเมธี ประวันโน บ้านงิ้วพัฒนา หมู่ที่ 10 11 ต.ค. 2566 71
แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 2 11 ต.ค. 2566 60
แบบ บก.01 โครงการปรับปรุง คสล.โดยลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านดอนขวาง หมู่ที่ 4 11 ต.ค. 2566 81
แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโสกหว้า หมู่ที่ 6 11 ต.ค. 2566 88
แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านงิ้วพัฒนา หมู่ที่ 10 11 ต.ค. 2566 61
แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กริมลำห้วยคลองจอกบ้านนายอร่าม ศรีสุภาพ - บ้านนายโอษฐ์ ชอบงาม บ้านงิ้ว หมู่ที่ 7 11 ต.ค. 2566 94
แบบ บก.๐๖ ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ 17 ก.ค. 2566 119
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านงิ้ว หมู่ที่ 7 สายที่ 7 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.78-094 หมู่ที่ 7 บ้านงิ้ว ตำบลโนนสำราญ 30 มิ.ย. 2566 98
แบบ บก.01 ขุดลอกหนองขาม บ้านงิ้ว หมู่ที่ 7 29 พ.ค. 2566 98
แบบ บก.01 วางท่อระบายน้ำคลองแซง บ้านโสกหว้า หมู่ที่ 6 29 พ.ค. 2566 124