องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

ประกาศราคากลาง : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ


ออนไลน์ : 15

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านดอนขวาง หมู่ที่ ๔ 23 พ.ย. 2566 11
แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเอกพงษ์ นิยมโชค บ้านงิ้ว หมู่ที่ 7 11 ต.ค. 2566 21
แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.78-005 ถนนสายบ้านกะพี้-บ้านโสกหว้า บ้านโสกหว้า หมู่ที่ 6 11 ต.ค. 2566 21
แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.78-072 ถนนสายบ้านแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 11 ต.ค. 2566 21
แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสมหวัง พลนา-ถนนกะพี้โสกหว้า บ้านกะพี้ หมู่ที่3 11 ต.ค. 2566 27
แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนน-บ้านโนนสำราญ บ้านโนน หมู่ที่ 1 11 ต.ค. 2566 18
แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบลำห้วยคลองจอก บ้านโนน หมู่ที่ 1 11 ต.ค. 2566 29
แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอิสระ นิยมนา บ้านโนนสูงสะอาด หมู่ที่ 8 11 ต.ค. 2566 24
แบบ บก.01 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายบ้านนายเมธี ประวันโน บ้านงิ้วพัฒนา หมู่ที่ 10 11 ต.ค. 2566 15
แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 2 11 ต.ค. 2566 21
แบบ บก.01 โครงการปรับปรุง คสล.โดยลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านดอนขวาง หมู่ที่ 4 11 ต.ค. 2566 23
แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโสกหว้า หมู่ที่ 6 11 ต.ค. 2566 24
แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านงิ้วพัฒนา หมู่ที่ 10 11 ต.ค. 2566 18
แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กริมลำห้วยคลองจอกบ้านนายอร่าม ศรีสุภาพ - บ้านนายโอษฐ์ ชอบงาม บ้านงิ้ว หมู่ที่ 7 11 ต.ค. 2566 24
แบบ บก.๐๖ ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ 17 ก.ค. 2566 79
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านงิ้ว หมู่ที่ 7 สายที่ 7 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.78-094 หมู่ที่ 7 บ้านงิ้ว ตำบลโนนสำราญ 30 มิ.ย. 2566 42
แบบ บก.01 ขุดลอกหนองขาม บ้านงิ้ว หมู่ที่ 7 29 พ.ค. 2566 54
แบบ บก.01 วางท่อระบายน้ำคลองแซง บ้านโสกหว้า หมู่ที่ 6 29 พ.ค. 2566 67
แบบ บก.01 วางท่อระบายน้ำห้วยจระเข้ บ้านโนน หมู่ที่ 1 29 พ.ค. 2566 68
แบบ บก.01 ปรับปรุงถนน คสล. โดยลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต บ้านงิ้วพัฒนา หมู่ที่ 10 29 พ.ค. 2566 72
แบบ บก.01 ปรับปรุง คสล.โดยลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต บ้านโนนสูงสะอาด หมู่ที่ 8 29 พ.ค. 2566 86
แบบ บก. 01 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนน - บ้านโนนสำราญ บ้านโนนหมู่ที่ 1 29 พ.ค. 2566 59
แบบ บก. 01ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสายันห์ บุบผา - บ่อเค็ม บ้านโนนสำราญหมู่ที่ 2 29 พ.ค. 2566 52
แบบ บก.01 ขุดบ่อพักน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านงิ้ว หมู่ที่ 7 2 พ.ค. 2566 59
แบบ บก.01 ขุดลอกหนองขาม บ้านงิ้ว หมู่ที่ 7 27 มี.ค. 2566 58
แบบ บก.01 วางท่อระบายน้ำคลองแซง บ้านโสกหว้า หมู่ที่ 6 27 มี.ค. 2566 97
แบบ บก.01 วางท่อระบายน้ำห้วยจระเข้ บ้านโนน หมู่ที่ 1 27 มี.ค. 2566 93
แบบ บก.01 ปรับปรุงถนน คสล. โดยลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต บ้านงิ้วพัฒนา หมู่ที่ 10 27 มี.ค. 2566 78
แบบ บก.01 ปรับปรุง คสล.โดยลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต บ้านโนนสูงสะอาด หมู่ที่ 8 27 มี.ค. 2566 85
แบบ บก.๐๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทองใส ทับภูมี - บ้านนางกองซุน ปลื้มชัยภูมิ บ้านกะพี้ หมู่ที่ ๓ 24 มี.ค. 2566 89