องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ


ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.78-001 สายทางบ้านโนนสูงสะอาดตรงข้ามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนน-บ้านโสกหว้า หมู่ที่ 8 บ้านโนนสูงสะอาด ตำบลโนนสำราญ 22 มี.ค. 2567 28
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการซ่อมแซมประตูน้ำลำห้วยคลองจอก บ้านโนน หมู่ที่ ๑ 14 มี.ค. 2567 30
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำจากนานางฉวีวรร-นานายยุทธ บ้านแจ้งน้อย หมู่ที่ ๕ 14 มี.ค. 2567 36
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต จากป่าชุมชนหนองคอม-นานางพยอม สีสุข บ้านกะพี้ หมู่ที่ ๓ 14 มี.ค. 2567 35
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตจากเมนใหญ่แจ้งน้อย 1-โรงเรียนแจ้งน้อย บ้านแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 14 มี.ค. 2567 36
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนน รพช.-บ่อขยะ บ้านโสกหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 13 ก.พ. 2567 130
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงคลองสหกรณ์พร้อมถนนดินลูกรังเรียบคลอง จากสายท่าหว้า-ดอนขวาง-นานายมาโนช แสนขวา บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๙ 9 ก.พ. 2567 149
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการปรับปรุงคลองสหกรณ์พร้อมถนนดินลูกรังเรียบคลอง จากสายท่าหว้า-ดอนขวาง-นานายมาโนช แสนขวา บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๙ 1 ก.พ. 2567 132
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำจากโรงเรียนโนนสำราญ-ลำห้วยคลองจอก บ้านโนนสำราญ หมู่ ๒ 29 ม.ค. 2567 149
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 โครงการวางท่อระบายน้ำจากโรงเรียนโนนสำราญ-ลำห้วยคลองจอก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 2 22 ม.ค. 2567 144
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 12 ต.ค. 2566 5
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.78-068 สายบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 9 (สายที่11) หมู่ที่ 9 บ้านโนนสำราญ ตำบลโนนสำราญ 20 ม.ค. 2566 276
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.78-003 ถนนบ้านท่าหว้า ดอนขวาง-สะพานข้ามลำห้วยคลองจอก หมู่ที่ 9 บ้านโนนสำราญ ตำบลโนนสำราญ 20 ม.ค. 2566 245
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.78-003 ถนนสายท่าหว้า-สะพายข้ามลำห้วยคลองจอก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 2 20 ก.ย. 2565 208
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนน-บ้านโนนสำราญ บ้านโนน หมู่ที่ 1 จ่ายขาดเงินสะสม 1/2565 25 ก.ค. 2565 207
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเสงี่ยม บุญภูมิ-นายวสันต์ ช่องศรี หมู่ที่ 2 จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม 1/2565 25 ก.ค. 2565 250
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางแก้วตา นพวรรณ-บ้านนางคำไพ วิสูงเล บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 2 จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม 1/2565 25 ก.ค. 2565 188
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โตรงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทองใส ทับภูมี-บ้านนางกองชุน ปลื้มชัยภูมิ บ้านกะพี้ หมู่ที่ 3 จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม 1/2565 25 ก.ค. 2565 173
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกถนนรพช.ด้านทิศตะวันตก-สระน้ำวัดดอนขวาง บ้านดอนขวาง หมู่ที่ 4 จายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม ตรั้งที่ 1/2565 25 ก.ค. 2565 128
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกถนนรพช.ด้านทิศตะวันตก-สระน้ำวัดดอนขวาง บ้านดอนขวาง หมู่ที่ 4 จายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม ตรั้งที่ 1/2565 25 ก.ค. 2565 131
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านงิ้ว หมู่ที่ 7 จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม 1/2565 25 ก.ค. 2565 110
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายทินกร นิยมนา-บ้านนางโอกาส น้อยลาด บ้านโนนสูงสะอาด หมู่ที่ 8 จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม 1/2565 25 ก.ค. 2565 117
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านพ่อประดิษฐ์ รักษ์มณี บ้านโนนสูงสะอาด หมู่ที่ 8 จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม 1/2565 25 ก.ค. 2565 138
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายมณี-นานายสง่า เนาว์นนท์ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 9 จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม 1/2565 25 ก.ค. 2565 113
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายกัณฑ์หลอน วรรณพงษ์ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 9 จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม 1/2565 25 ก.ค. 2565 128
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านดอนขวาง หมู่ที่ 4 30 มิ.ย. 2565 142
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านงิ้วพัฒนา หมู่ที่ 10 30 มิ.ย. 2565 141
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 30 มิ.ย. 2565 125
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต บ้านกะพี้ หมู่ที่ 3 22 ก.พ. 2565 165
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต บ้านกะพี้ หมู่ที่ 3 21 ก.พ. 2565 162