องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ


ออนไลน์ : 13

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.78-068 สายบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 9 (สายที่11) หมู่ที่ 9 บ้านโนนสำราญ ตำบลโนนสำราญ 20 ม.ค. 2566 126
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.78-003 ถนนบ้านท่าหว้า ดอนขวาง-สะพานข้ามลำห้วยคลองจอก หมู่ที่ 9 บ้านโนนสำราญ ตำบลโนนสำราญ 20 ม.ค. 2566 87
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.78-003 ถนนสายท่าหว้า-สะพายข้ามลำห้วยคลองจอก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 2 20 ก.ย. 2565 142
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนน-บ้านโนนสำราญ บ้านโนน หมู่ที่ 1 จ่ายขาดเงินสะสม 1/2565 25 ก.ค. 2565 150
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเสงี่ยม บุญภูมิ-นายวสันต์ ช่องศรี หมู่ที่ 2 จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม 1/2565 25 ก.ค. 2565 172
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางแก้วตา นพวรรณ-บ้านนางคำไพ วิสูงเล บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 2 จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม 1/2565 25 ก.ค. 2565 143
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โตรงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทองใส ทับภูมี-บ้านนางกองชุน ปลื้มชัยภูมิ บ้านกะพี้ หมู่ที่ 3 จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม 1/2565 25 ก.ค. 2565 121
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกถนนรพช.ด้านทิศตะวันตก-สระน้ำวัดดอนขวาง บ้านดอนขวาง หมู่ที่ 4 จายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม ตรั้งที่ 1/2565 25 ก.ค. 2565 108
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกถนนรพช.ด้านทิศตะวันตก-สระน้ำวัดดอนขวาง บ้านดอนขวาง หมู่ที่ 4 จายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม ตรั้งที่ 1/2565 25 ก.ค. 2565 110
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านงิ้ว หมู่ที่ 7 จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม 1/2565 25 ก.ค. 2565 88
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายทินกร นิยมนา-บ้านนางโอกาส น้อยลาด บ้านโนนสูงสะอาด หมู่ที่ 8 จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม 1/2565 25 ก.ค. 2565 90
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านพ่อประดิษฐ์ รักษ์มณี บ้านโนนสูงสะอาด หมู่ที่ 8 จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม 1/2565 25 ก.ค. 2565 108
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายมณี-นานายสง่า เนาว์นนท์ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 9 จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม 1/2565 25 ก.ค. 2565 97
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายกัณฑ์หลอน วรรณพงษ์ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 9 จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม 1/2565 25 ก.ค. 2565 104
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านดอนขวาง หมู่ที่ 4 30 มิ.ย. 2565 117
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านงิ้วพัฒนา หมู่ที่ 10 30 มิ.ย. 2565 115
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 30 มิ.ย. 2565 102
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต บ้านกะพี้ หมู่ที่ 3 22 ก.พ. 2565 137
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต บ้านกะพี้ หมู่ที่ 3 21 ก.พ. 2565 131
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับเกรดถนนดินลูกรังภายในเขตตำบลโนนสำราญ 26 ม.ค. 2565 116
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโนน หมู่ที่ 1 16 พ.ย. 2564 113
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการซ่อมแซมถนนสายข้างลำห้วยคลองจอก ตรงประตูน้ำ บ้านงิ้ว หมู่ที่ 7 16 พ.ย. 2564 113
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านกะพี้ หมู่ที่ 3 16 พ.ย. 2564 114
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ชย.ถ.78-018 สายบ้านโนน หมู่ที่ 1 16 ก.ย. 2564 169
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ.78-018 ถนนสานบ้านโนน หมู่ที่ 1 10 ก.ย. 2564 177
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายณัฐวุฒิ เนาว์นนท์-ถนนท่าหว้า ดอนขวาง บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 9 10 ก.ย. 2564 204
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายทวีศักดิ์ เริงรัง-ทางเชื่อมคุ้มหนองฉิม บ้านกะพี้ หมู่ที่ 3 10 ก.ย. 2564 146
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ โครงการปรับปรุงดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโนน หมู่ที่ 1 10 ก.ย. 2564 141
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกถนน รพช.ด้านทิศตะวันตก-สระน้ำวัดดอนขวาง บ้ารดอนขวาง หมู่ที่ 4 10 ก.ย. 2564 177
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลำห้วยคลองจอก บ้านงิ้ว - หนองแท่น หมู่ที่ 7 10 ก.ย. 2564 159