องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นางนาถธิดา อินทรเพชร
ปลัด อบต.
เบอร์โทร : 088-5948015


นางวัชราภรณ์ พิกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 089-2804497


นายสุวิทย์ นิยมพงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 064-1960222


นางศิรินนาถ จันทร์ปาน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร : 083-3719982


นางสาวสุภัทรา สุวรรณทา
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 084-1375516


นายเฉลียว เขตกระโทก
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ
เบอร์โทร : 087-2543039