องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายถาวร นิยมนา
นายก อบต.
เบอร์โทร : 083-3784759


นายปรีชา กุลนอก รองนายก
รองนายก อบต.
เบอร์โทร : 085-7752323


นายวีรพงษ์ แสนจันทร์ รองนายก
รองนายก อบต.
เบอร์โทร : 084-4740766


นางนาถธิดา อินทรเพชร
ปลัด อบต.
เบอร์โทร : 088-5948015


นางสาวประภาพร บูระสิทธิ์
เลขานุการ นายก อบต.
เบอร์โทร : 097-3383571