องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 4

กิจกรรมฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดดอนขวาง ต.โนนสำราญ จ.ชัยภูมิ

กิจกรรมฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดดอนขวาง ต.โนนสำราญ จ.ชัยภูมิ... วันที่ 9 เม.ย. 2567 (ดูู 9)

ถนนดินลูกรังในเขตตำบลโนนสำราญ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและได้รับความสะดวกในการเกษตร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. และพนักงานกองช่าง ได้ออกตรวจพื้นที่ถนนดินลูกรังในเขตตำบลโนนสำราญ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและได้รับความสะดวกในการเกษตร... วันที่ 2 เม.ย. 2567 (ดูู 13)

กิจกรรมอบรมให้ความรู้นาแปลงใหญ่แก่เกษตรกร ต.กุดตุ้ม ต.บ้านค่าย ต.บุ่งคล้า ของวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ตำบลโนนสำราญ บ้านกะพี้ม.3

วันที่ 28 มีนาคม 2567 นายถาวร นิยมนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ มอบหมายให้นายวีระพงษ์ แสนจันทร์ รองนายกองคืการบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ พร้อมด้วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้นาแปลงใหญ่แก่เกษตรกร ต.กุดตุ้ม ต.บ้านค่าย ต.บุ่งคล้า ของวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ตำบลโนนสำราญ บ้านกะพี้ม.3 แ..... วันที่ 28 มี.ค. 2567 (ดูู 17)

องค์กาารบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เข้ารับเงินอุดหนุนและทำบันทึกข้อตกลงโครงการปรับสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2567

วันที่ 28 มีนาคม 2567 นายถาวร นิยมนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญได้รับมอบหมายให้ กองสวัสดิการสังคม องค์กาารบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เข้ารับเงินอุดหนุนและทำบันทึกข้อตกลงโครงการปรับสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2567 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ รายนายคำพัน คงนอก อาย..... วันที่ 28 มี.ค. 2567 (ดูู 19)

ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงจันทร์ภายในหมู่บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 2 และบ้านงิ้ว หมู่ 7

 วันที่ 27 มีนาคม 2567 นายถาวร  นิยมนา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ  ได้มอบหมายให้กองช่าง ออกดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงจันทร์ภายในหมู่บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 2 และบ้านงิ้ว หมูที่ 7 ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้ามีอายุการใช้งานที่ยาวนาน จึงส่ง..... วันที่ 27 มี.ค. 2567 (ดูู 20)

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการเงินอุดหนุน 67

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการเงินอุดหนุน 67... วันที่ 21 มี.ค. 2567 (ดูู 24)

เข้ารับการตรวจติดตามงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายถนน รพช.-บ่อขยะ บ้านโสกหว้า ม.6

วันที่ 20 มีนาคม 2567 นายถาวร นิยมนา มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง นักวิชาการการเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ารับการตรวจติดตามงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายถนน รพช.-บ่อขยะ บ้านโสกหว้า ม.6 จากเจ้าหน้าที่กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) เขต 3 น..... วันที่ 20 มี.ค. 2567 (ดูู 16)

นโยบาย "MOIEastBankWeek มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จการจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกอปท" บ้านโนน หมู่ที่1,8 ตำบลโนนสำราญ

วันที่ 20 มีนาคม 2567 นางสาวสุกัญญา กุลสุวรรณ์ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ ได้ออกติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานธนาคารขยะในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน (หมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ) พร้อมติดตามนโยบาย "MOIEastBankWeek มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จการจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกอปท" บ้านโนน หมู่ที่1,8 ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง ..... วันที่ 20 มี.ค. 2567 (ดูู 28)

โครงการผู้สูงวัยหัวใจรักเข่าและการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของผู้สูงอายุ

วันที่ 20 มีนาคม 2567 นายถาวร นิยมนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ได้มอบหมายให้ นายปรีชา กุลนอก และนายวีรพงษ์ แสนจันทร์รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ , นางนาถธิดา อินทรเพชร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ และ นายเฉลียว เขตกระโทก ผอ.กองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการผู้สูงวัยหัวใ..... วันที่ 20 มี.ค. 2567 (ดูู 19)

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและศึกษาดูงานการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปผีงบประมาณ พ..2567 เกี่ยวกับกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (ป้าแกลบ)

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและศึกษาดูงานการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปผีงบประมาณ พ..2567 เกี่ยวกับกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรซึ่งได้รับรางวัลดีเยี่ยมสินค้า OTOP ระดับจังหวัด ณ วิสาหกิจชุมชนตำบลเขาบายศรี (ป้าแกลบ)... วันที่ 16 มี.ค. 2567 (ดูู 17)

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและศึกษาดูงานการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปผีงบประมาณ พ..2567 เรื่อง การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ณ เทศบาลตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและศึกษาดูงานการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปผีงบประมาณ พ..2567 เรื่อง การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ณ เทศบาลตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี... วันที่ 15 มี.ค. 2567 (ดูู 29)

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 นายศตวรรษ อุ่นวางจาง นิติกรชำนาญการ เป็นวิทยากร โดยมีนายถาวร นิยมนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ พร้อมด้วยคณะผู้..... วันที่ 14 มี.ค. 2567 (ดูู 27)

ออกตรวจดูถังขยะเปียก บ้านโสกหว้า หมู่ 6

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 นายถาวร นิยมนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ได้มอบหมายให้นายปรีชา กุลนอก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ พร้อมด้วย นางนาถธิดา อินทรเพชร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ และนางสาวสุภัทรา สุวรรณทา หัวหน้าสำนักปลัด ออกตรวจดูถังขยะเปียก บ้านโสกหว้า หมู่ 6 และที่สาธาร..... วันที่ 8 มี.ค. 2567 (ดูู 13)

มอบเงินสงเคราะห์ค่าพาหนะในการเดินทางไปโรงพยาบาล

นที่ 6 มีนาคม 2567 อบจ.ชัยภูมิ ออกมอบเงินสงเคราะห์ค่าพาหนะในการเดินทางไปโรงพยาบาล แก่ผู้ป่วยยากไร้ในพื้นที่ตำบลโนนสำราญ  นำโดยนายอดุลย์ ชูยะชัย ที่ปรึกษานายก อบจ.ชัยภูมิ สจ.มนตรี เกียรติก้องชูชัย สจ.อำเภอเมือง เขต 1 และ หัวหน้าลัดดาวรรณ เขาสันเทียะ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม อบจ.ชัยภูมิ..... วันที่ 6 มี.ค. 2567 (ดูู 11)

ตรวจสอบข้อเท็จจริง ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อเก็บข้อมูลและส่งเอกสารต่อขอความช่วยเหลือจาก พมจ.ชัยภูมิ

 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 กองสวัสดิการสังคมและอาสาสมัครบริบาล(อพม.) ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อเก็บข้อมูลและส่งเอกสารต่อขอความช่วยเหลือจาก พมจ.ชัยภูมิ  จำนวน 10 ราย... วันที่ 27 ก.พ. 2567 (ดูู 41)

กิจกรรมวันมาฆบูชาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ​ณ วัดบ้านโนนสูงสะอาด

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นำโดยนายถาวร นิยมนา นายก อบต.โนนสำราญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ      ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ พนักงาน ครูผู้ดูแลเด็กและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ วัดบ้านโนนสูงสะอาด... วันที่ 22 ก.พ. 2567 (ดูู 81)

ตรวจสอบข้อเท็จจริงและออกติดตาม กลุ่มคนที่ขอรับความช่วยเหลือ

กองสวัสดการสังคม/อาสาสมัครบริบาลในนามของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมออกตรวจสอบข้อเท็จจริงและออกติดตาม กลุ่มคนที่ขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 6 ราย... วันที่ 20 ก.พ. 2567 (ดูู 59)

เปิดงานโครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข ตารอยวิถีแห่งความพอเพียง ประจำปี 2567

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญจัดโครงการ ผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข ตารอยวิถีแห่งความพอเพียง ประจำปี 2567 ว่าที่ร้อยตรี สันทนา ศรีโพธิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี โดยมี นายถาวร นิยมนา นายก อบต.โนนสำราญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ร..... วันที่ 7 ก.พ. 2567 (ดูู 51)

แข่งขันกีฬา อบต.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด(โนนสำราญเกมส์ ครั้งที่ 16)

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 นางสาวสุกัญญา กุลสุวรรณ์ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมด้วย นายมนตรี เกียรติก้องชูชัย สมาชิกสภาจังหวัดชัยภูมิ เขต 1 นายถาวร นิยมนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ คณะผู้บริหาร ปลัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาและพนักงานตำบลโนนสำราญ เปิดการแข่..... วันที่ 5 ก.พ. 2567 (ดูู 89)

ตัดต้นไม้ที่กีดขวางทางจราจร บ้านงิ้ว ม.7

วันที่ 25 มกราคม 2567  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ออกตัดต้นไม้ที่กีดขวางทางจราจร บ้านงิ้ว ม.7 เพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้ที่สัญจรไปมา... วันที่ 25 ม.ค. 2567 (ดูู 54)