องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางศิรินนาถ จันทร์ปาน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร : 083-3719982


นางนพรัตน์ ชำนาญ
ครูผู้ดูเเลเด็ก


นางรัตนา ตาปราบ
ครูผู้ดูเเลเด็ก


นางกรรณิกา ทวีกุล
ผู้ช่วยครูผู้ดูเเลเด็ก


นางมลธากาญจน์ ดงทอง
ผู้ช่วยครูผู้ดูเเลเด็ก


นางสาวิตรี ชำนาญกุล
ผู้ดูเเลเด็ก