องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางศิรินนาถ จันทร์ปาน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
เบอร์โทร : 083-3719982


นางนพรัตน์ ชำนาญ
ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 089-2126089


นางรัตนา ตาปราบ
ครู อันดับ คส.1
เบอร์โทร : 098-7622830


นางกรรณิกา ทวีกุล
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
เบอร์โทร : 086-7216772


นางมลธากาญจน์ ดงทอง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
เบอร์โทร : 081-9992607


นางสาวโสภา เหลืองวันทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 086-3230358


นางสาวิตรี ชำนาญกุล
ผู้ดูเเลเด็ก
เบอร์โทร : 084-8300995