องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ


ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนน รพช.-บ่อขยะ บ้านโสกหว้า หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 4 มี.ค. 2567 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงคลองสหกรณ์พร้อมถนนดินลูกรังเรียบคลอง จากสายท่าหว้า-ดอนขวาง-นานายมาโนช แสนขวา บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 4 มี.ค. 2567 53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนน รพช.-บ่อขยะ บ้านโสกหว้า หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 23 ก.พ. 2567 78
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงคลองสหกรณ์พร้อมถนนดินลูกรังเรียบคลอง จากสายท่าหว้า-ดอนขวาง-นานายมาโนช แสนขวา บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 22 ก.พ. 2567 70
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำจากโรงเรียนโนนสำราญ-ลำห้วยคลองจอก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 8 ก.พ. 2567 141
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายหน้าบ้านเมธี ประวันโน บ้านงิ้วพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ จ่ายขาดเงินทุนสำรองสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 1 พ.ย. 2566 173
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุง คสล. โดยลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านดอนขวาง หมู่ที่ จ่ายขาดเงินทุนสำรองสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 1 พ.ย. 2566 170
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านงิ้วพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ จ่ายขาดเงินทุนสำรองสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 1 พ.ย. 2566 165
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโสกหว้า หมู่ที่ ๖ จ่ายขาดเงินทุนสำรองสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 1 พ.ย. 2566 163
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๒ จ่ายขาดเงินทุนสำรองสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 1 พ.ย. 2566 127
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอินตรา ขอบจัตุรัส - เส้นแบ่งหมู่บ้าน บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๙ จ่ายขาดเงินทุนสำรองสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 31 ต.ค. 2566 163
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอินตรา ขอบจัตุรัส - เส้นแบ่งหมู่บ้าน บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๙ จ่ายขาดเงินทุนสำรองสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 31 ต.ค. 2566 84
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสมหวัง พลนา - ถนนกะพี้โสกหว้า บ้านกะพี้ หมู่ที่ ๓ 31 ต.ค. 2566 49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนน-บ้านโนนสำราญ บ้านโนน หมู่ที่ ๑ 31 ต.ค. 2566 45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบลำห้วยคลองจอก บ้านโนน หมู่ที่ ๑ จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ 31 ต.ค. 2566 54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอิสระ นิยมนา บ้านโนนสูงสะอาด หมู่ที่ ๘ จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ 31 ต.ค. 2566 35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายบันลัง อือนอก บ้านโนนสูงสะอาด หมู่ที่ ๘ จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ 31 ต.ค. 2566 52
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเอกพงษ์ นิยมโชค บ้านงิ้ว หมู่ที่ ๗ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเอกพงษ์ นิยมโชค บ้านงิ้ว หมู่ที่ ๗ จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ 24 ต.ค. 2566 58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทองใบ วอนอก - บ้านนางสาวสุพัตรา เกาะม่วงหมู่ บ้านงิ้ว หมู่ที่ ๗ จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ 24 ต.ค. 2566 59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจันทร์ศรี บุญรังศรี - บ้านนางสาวศิริรัตน์ จรภัคดี บ้านงิ้ว หมู่ที่ ๗ จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ 24 ต.ค. 2566 45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ริมห้วยคลองจอกบ้านนายอร่าม ศรีสุภาพ - บ้านนายโอษฐ์ ชอบงาม บ้านงิ้ว จ่ายขาดเงินทุนสำรองสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 24 ต.ค. 2566 57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๗๘-๐๗๒ ถนนสายบ้านแจ้งน้อย หมู่ที่ ๕ (สายที่๑)จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ 24 ต.ค. 2566 40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ส.ค. 2566 126
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านงิ้ว หมู่ที่ 7 สายที่ 7 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.78-094 หมู่ที่ 7 บ้านงิ้ว ตำบลโนนสำราญ 15 ส.ค. 2566 95
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสายันห์ บุบผา - บ่อน้ำน้ำเค็ม บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 2 7 มิ.ย. 2566 113
​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนน - บ้านโนนสำราญ บ้านโนน หมู่ที่ 1 7 มิ.ย. 2566 136
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนน คสล.โดยลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโนนสูงสะอาด หมู่ที่ 8 7 มิ.ย. 2566 181
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนน คสล.โดยลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านงิ้ว หมู่ที่ 10 7 มิ.ย. 2566 167
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำลำห้วยจระเข้ บ้านโนน หมู่ที่ 1 7 มิ.ย. 2566 123
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคลองแซง บ้านโสกหว้า หมู่ที่ 6 7 มิ.ย. 2566 124