องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 8

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
คู่มือประชาชน   6 ก.ย. 2564 125
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร   6 ก.ย. 2564 104
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   6 ก.ย. 2564 88
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฎิกูล   6 ก.ย. 2564 103
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำกำจัดสิ่งปฏิกูล   6 ก.ย. 2564 80
การขอใบอนุญาตประกอลกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ   6 ก.ย. 2564 79
การขอใบอนุญาตรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ   6 ก.ย. 2564 106
ขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น   6 ก.ย. 2564 87
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน   6 ก.ย. 2564 100
การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น   6 ก.ย. 2564 94
การขอรับบำเหน็จตกทอด   6 ก.ย. 2564 82
การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด   6 ก.ย. 2564 91
การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   6 ก.ย. 2564 89
การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท   6 ก.ย. 2564 79
การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง-ส่วนท้องถิ่น   6 ก.ย. 2564 75
รับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน200ตารางเมตร   6 ก.ย. 2564 66
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21   6 ก.ย. 2564 88
การขออนุญาตขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล   6 ก.ย. 2564 89
การขออนุญาตขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล   6 ก.ย. 2564 82
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร   6 ก.ย. 2564 78
การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์   6 ก.ย. 2564 77
การขออนุญาตฆ่าสัตว์-ในโรงฆ่าสัตว์   6 ก.ย. 2564 92
การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34   6 ก.ย. 2564 190
การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน200ตารางเมตร   6 ก.ย. 2564 71
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21   6 ก.ย. 2564 87
การขออนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป   6 ก.ย. 2564 89
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33   6 ก.ย. 2564 93
การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22   6 ก.ย. 2564 102
การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ   6 ก.ย. 2564 73
การโฆษณา   6 ก.ย. 2564 73