องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 16

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
คู่มือประชาชน   6 ก.ย. 2564 97
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร   6 ก.ย. 2564 75
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   6 ก.ย. 2564 72
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฎิกูล   6 ก.ย. 2564 81
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำกำจัดสิ่งปฏิกูล   6 ก.ย. 2564 62
การขอใบอนุญาตประกอลกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ   6 ก.ย. 2564 61
การขอใบอนุญาตรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ   6 ก.ย. 2564 76
ขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น   6 ก.ย. 2564 68
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน   6 ก.ย. 2564 80
การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น   6 ก.ย. 2564 74
การขอรับบำเหน็จตกทอด   6 ก.ย. 2564 62
การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด   6 ก.ย. 2564 75
การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   6 ก.ย. 2564 70
การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท   6 ก.ย. 2564 56
การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง-ส่วนท้องถิ่น   6 ก.ย. 2564 54
รับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน200ตารางเมตร   6 ก.ย. 2564 48
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21   6 ก.ย. 2564 72
การขออนุญาตขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล   6 ก.ย. 2564 70
การขออนุญาตขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล   6 ก.ย. 2564 63
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร   6 ก.ย. 2564 57
การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์   6 ก.ย. 2564 54
การขออนุญาตฆ่าสัตว์-ในโรงฆ่าสัตว์   6 ก.ย. 2564 69
การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34   6 ก.ย. 2564 142
การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน200ตารางเมตร   6 ก.ย. 2564 54
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21   6 ก.ย. 2564 67
การขออนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป   6 ก.ย. 2564 69
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33   6 ก.ย. 2564 75
การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22   6 ก.ย. 2564 81
การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ   6 ก.ย. 2564 54
การโฆษณา   6 ก.ย. 2564 56