องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ

ยุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ


1.1   จุดแข็ง  (Strength  :   S)
1) มีพื้นที่เหมาะสมที่จะพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนด้านการเกษตร
2)  มีพื้นที่ที่เหมาะสมในการทำการเกษตร เพราะสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิด ได้แก่  ข้าวอ้อย ข้าวโพด  มันสำปะหลัง  พริก และอื่น ๆ ซึ่งมีอุตสาหกรรมการเกษตรรองรับ
3)  มีความร่วมมือที่ดีของภาครัฐและเอกชนมีความเข้มแข็งพร้อมให้การสนับสนุน
ในการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ
4) กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐในการจัดเวที
ประชาคม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  และข้อบัญญัติต่าง ๆ  มีความเข้มแข็งขึ้น
5)มีพื้นฐานการประกอบอุตสาหกรรม (ผลิตภัณฑ์จากสังกะสี)และหัตถกรรมพื้นบ้านที่แสดงถึงเอกลักษณ์ท้องถิ่น
6) มีขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี    ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่วิจิตรสวยงามเป็นรูปลักษณ์เฉพาะของตำบลที่ถือปฏิบัติสืบเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบัน
7)มีอุตสาหกรรมครัวเรือนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากสังกะสีที่สามารถส่งออกขายทั่วประเทศเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้อยู่ในพื้นที่รองรับ
8)  มีองค์กรชุมชนที่เข้มแข็งเป็นแรงขับเคลื่อนภาคประชาสังคม
9)  เป็นพื้นที่ที่ทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี

1.2  จุดอ่อน    (Weakness   : W)
1) มีน้ำต้นทุนจำนวนมากแต่ขาดแหล่งเก็บกัก   โดยเฉาพะฝ่ายขนาดใหญ่และระบบชล
ประทานที่ยังไม่พอกับความต้องการและทั่วถึง
2) สภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่มีความแห้งแล้ง  ปริมาณฝนโดยเฉลี่ยต่อปีมีน้อย
3)ระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการยังไม่ได้มาตรฐานและเพียงพอ
4)  ขาดการบูรณาการในการจัดการน้ำระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและไม่มีหน่วยงาน
เจ้าภาพรับผิดชอบ
5) ถนนลำเลียงผลผลิตสู่ท้องตลาดยังมีไม่เพียงพอและไม่ได้มาตรฐาน
6)  ระบบชลประทานเพื่อการเกษตรและการบริโภคยังไม่ทั่วถึงทำให้ประสบ
ปัญหาความเสียหายจาการทำการเกษตรเกิดปัญหาในเรื่องรายได้ไม่สม่ำเสมอทำให้ต้องทิ้งถิ่นฐานและครอบครัวเพื่อไปหางานทำยังแหล่งอื่น
7)  พื้นที่ลุ่มติดลำน้ำประสบภาวะน้ำท่วมพื้นที่ทำการเกษตร
8) พื้นที่บางส่วนเป็นดินเค็มและดินทรายมีความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำ รวมทั้งขาด
ความรู้เทคโนโลยีและข้อมูลในการบำรุงรักษาดินทำให้ผลผลิตต่อไร่ต่ำตลอดจนขาดที่ดินทำกินเป็นของตนเอง
9)สินค้าแปรรูปทางการเกษตรไม่มีตลาดรองรับเพียงพอและไม่มีคุณภาพที่สามารถแข่งขันได้
10) ขาดการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีการตลาดการบริหารจัดการของผู้ประกอบการหัตถกรรมพื้นบ้าน  และสินค้าพื้นเมือง
11) ระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคยังไม่เพียงพอ
12) มลพิษจากสิ่งแวดล้อมด้านการเกษตร  มีการใช้สารเคมีในปริมาณสูงเพื่อทำการเกษตรทำให้มีสารพิษตกค้างในอาหาร  ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค  คุณภาพดินและสิ่งแวดล้อม
13) ประชาชนยังมีพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วย ภาวการณ์เจ็บป่วยด้วยโรคต่าง  ๆ ของประชาชนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
14) มีการระบาดของยาเสพติดในพื้นที่
15) เกิดปัญหาการว่างงานหลังฤดูเก็บเกี่ยวสูง
16) คุณภาพการศึกษาของประชาชนไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร  รวมทั้งไม่สามารถปรับตัวให้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและวิทยาการสมัยใหม่
17) ขาดบุคลากรเฉพาะด้าน และงบประมาณไม่เพียงพอในการรองรับการถ่ายโอนงานเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชน
18) ตำบลโนนสำราญมีลักษณะเป็นตำบลปิด  เส้นทางเชื่อมต่อกับตำบลอื่นยังเป็นถนนลูกรังและเป็นถนนสายรอง รวมทั้งยังไม่เป็นที่รู้จักของคนภายนอกตำบล
 
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562   View : 678