องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

โครงการอบรมพัฒนาความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทำพวงมาลัยผ้าขาวม้า ,การทำธุงอิสาน ,การพับดอกไม้และมาลัยจากใบเตย ,การทำหมวกผ้าขาวม้า ประจำปี 2566


ออนไลน์ : 9

Gallery :: โครงการอบรมพัฒนาความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทำพวงมาลัยผ้าขาวม้า ,การทำธุงอิสาน ,การพับดอกไม้และมาลัยจากใบเตย ,การทำหมวกผ้าขาวม้า ประจำปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรมได้จัดทำโครงการอบรมพัฒนาความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทำพวงมาลัยผ้าขาวม้า ,การทำธุงอิสาน ,การพับดอกไม้และมาลัยจากใบเตย ,การทำหมวกผ้าขาวม้า ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์งานศิลปะ หัตถกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป
วันที่ : 18 มิถุนายน 2567   View : 8