องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ


ออนไลน์ : 7

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ วันที่ โหลด
แบบฟอร์มการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล   26 เม.ย. 2566 42