องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

การขับเคลื่อนจริยธรรม


ออนไลน์ : 6

การขับเคลื่อนจริยธรรม วันที่ โหลด
สรุปผลการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   9 เม.ย. 2567 12
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม   26 เม.ย. 2566 48
แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ   26 เม.ย. 2566 74
รายงานการชับเคลื่อนจริยธรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมและแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566   26 เม.ย. 2566 50
การฝึกอบรมด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ   26 เม.ย. 2566 46