องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


ออนไลน์ : 15

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม วันที่ โหลด
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ประจำปี 2566   18 เม.ย. 2566 148
โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2566   18 เม.ย. 2566 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินกำหนดตำแหน่งโครงสร้างส่วนราชการระดับกลาง   18 เม.ย. 2566 32
โครงการจัดนิทรรศการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2566   7 เม.ย. 2566 141
การบริการจัดการขยะตำบลโนนสำราญ ประจำปีงบประมาณ 2566   3 เม.ย. 2566 34
การจัดทำ ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)   27 มี.ค. 2566 31
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด   23 ก.พ. 2566 257
โครงการแข่งขันกีฬา อบต. ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2566 (โนนสำราญเกมส์ ครั้งที่ 14)   16 ม.ค. 2566 34
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)   6 ม.ค. 2566 1139
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   20 ธ.ค. 2565 42
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปิดเทอมื 2/2565   28 เม.ย. 2565 53
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน เทอม 2/2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   28 เม.ย. 2565 214
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน มีนาคม 2565   28 เม.ย. 2565 69
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน มกราคม 2565   28 เม.ย. 2565 63
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน เทอม 2/2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2564   28 เม.ย. 2565 310
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน เทอม 2/2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   28 เม.ย. 2565 74
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง (ชุดที่ 3 ) ปีงบประมาณ 2565   27 เม.ย. 2565 59
การจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนยืพัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2565   31 มี.ค. 2565 75
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพสมาชิก อปพร.สังกัดศูนย์ อบต.โนนสำราญ ประจำปีงบบประมาณ 2564   17 ก.พ. 2564 240
ประกาศรายชื่อคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน   15 ต.ค. 2563 85
โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563   5 ต.ค. 2563 194
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างเหมาอาหารกลางวัน   14 ก.ย. 2563 111