องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 4

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   17 มี.ค. 2566 143
แผนผังแสดงขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการกรณียื่นขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ   17 มี.ค. 2566 57
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการกรณียื่นขอรับเบี้ยความพิการ   17 มี.ค. 2566 48
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการกรณียื่นขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   17 มี.ค. 2566 53
ผังปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน   6 ก.ย. 2564 13
ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน   6 ก.ย. 2564 115