องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 7

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   5 ต.ค. 2566 37
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566   19 ก.ย. 2566 98
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2565   5 เม.ย. 2566 60
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ปี2564   8 มี.ค. 2564 151
มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต   1 ต.ค. 2562 83