องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 7

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
การพัฒนาบุคลากร   24 เม.ย. 2566 55
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการประฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ปี 2566   24 เม.ย. 2566 56
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและพัฒนางานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1   24 เม.ย. 2566 47
กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล 2564   27 เม.ย. 2565 68
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ.2564   27 เม.ย. 2565 123
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2564   27 เม.ย. 2565 72
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคคลกรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562   27 เม.ย. 2565 296
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562   27 เม.ย. 2565 107
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 37) พ.ศ. 2558   27 เม.ย. 2565 66
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานส่วนตำบล ผู้รับบำนาญ ลูกจ้า และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2561   27 เม.ย. 2565 85
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563   27 เม.ย. 2565 114
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่1) พ.ศ. 2561   27 เม.ย. 2565 78
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563   27 เม.ย. 2565 63
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 44 ) พ.ศ. 2561   27 เม.ย. 2565 97
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 46 ) พ.ศ. 2561   27 เม.ย. 2565 74
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 47) พ.ศ. 2562   27 เม.ย. 2565 60
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร   25 ก.ย. 2563 96
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร   31 ม.ค. 2561 98
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร   31 ม.ค. 2561 102
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ   31 ม.ค. 2561 103