องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 14

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างเหมาปรับเกรดขยะภายในเขตพื้นที่ตำบลโนนสำราญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุซ่อมเตียงสเตรทเซอร์รถกู้ชีพกู้ภัย (EMS) หมายเลขทะเบียน กธ ๘๕๒๓ ชัยภูมิ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๕-๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธ.ค. 2566
จ้างตรวจเช็คระยะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๒๔๗๓ ชัยภูมิ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๙-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ในโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ย. 2566
จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านดอนขวาง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายเลียบลำชี บ้านแจ้งน้อย หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2566
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2566
จ้างเหมาแรงงาน ลอกรางระบายน้ำ บ้านงิ้วพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาแรงงานลอกรางระบายน้ำ บ้านงิ้วพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาแรงงานลอกรางระบายน้ำ บ้านงิ้วพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาแรงงานลอกรางระบายน้ำ บ้านงิ้วพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาแรงงานลอกรางระบายน้ำ บ้านงิ้วพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำลอดถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านกะพี้ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ย. 2566
จ้างตรวจเช็คระยะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๗๒๓๒ ชัยภูมิ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๘-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ย. 2566
ซื้อชุดทดสอบสารเมททแอมเฟตามีนในปัสสาวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ย. 2566
จ้างตรวจเช็คระยะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถกู้ชีพกู้ภัย (EMS) หมายเลขทะเบียน กธ ๘๕๒๓ ชัยภูมิ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๕-๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ย. 2566
ซื้อสิ่งของช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภัย(อุทกภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 2566
จ้างแรงงานเพื่อทำการลอกรางระบายน้ำ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 2566
จ้างแรงงานเพื่อทำการลอกรางระบายน้ำ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 2566
จ้างแรงงานเพื่อทำการลอกรางระบายน้ำ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 2566
จ้างแรงงานทำการลอกรางระบายน้ำ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 2566
จ้างรถแม็คโคร เพื่อกำจัดวัชพืชที่กีดขวางคอสะพานและประตูน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมตู้เย็น หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๐๓-๖๔-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโสกหว้า หมู่ที่ ๖ จ่ายขาดเงินทุนสำรองสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๒ จ่ายขาดเงินทุนสำรองสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านดอนขวาง หมู่ที่ ๔ จ่ายขาดเงินทุนสำรองสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านงิ้วพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ จ่ายขาดเงินทุนสำรองสะสม ครั้งที่๑/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายหน้าบ้านนายเมธี ประวันโน บ้านงิ้วพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ จ่ายขาดเงินทุนสำรองสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริมนม (นม) โรงเรียน เทอม ๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายบันลัง อืือนอก บ้านโนนสูงสะอาด หมู่ที่ ๘ ตามมติที่ประชุม จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบลำห้วยคลองจอก บ้านโนน หมู่ที่ ๑ ตามมติที่ประชุม จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนน-บ้านโนนสำราญ บ้านโนน หมู่ที่ ๑ ตามมติที่ประชุม จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอิสระ นิยมนา บ้านโนนสูงสะอาด หมู่ที่ ๘ ตามมติที่ประชุม จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอินตรา ขอบจัตุรัส - เส้นแบ่งหมู่บ้าน บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๙ จ่ายขาดเงินทุนสำรองสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสมหวัง พลนา-ถนนกะพี้โสกหว้า บ้านกะพี้ หมู่ที่ ๓ ตามมติที่ประชุม จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้าน - บ้านนางน่วม บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๙ จ่ายขาดเงินทุนสำรองสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2566