องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 11

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๑ มิถุนายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิ.ย. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๑ มิถุนายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิ.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อเปลี่ยนกล่องรับสัญญาณดาวเทียม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิ.ย. 2567
จ้างเหมาปรับเกรดขยะภายในเขตพื้นที่ตำบลโนนสำราญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องใช้และอุปกรณ์สำนักงาน เครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๖-๖๔-๐๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มิ.ย. 2567
จ้างตรวจเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๒๔๗๓ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องใช้และอุปกรณ์สำนักงาน เครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๖-๖๔-๐๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องใช้และอุปกรณ์สำนักงาน เครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๖-๖๔-๐๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ค. 2567
จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๑-๖๖-๐๐๐๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 2567
จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำงานบิ้วอินผนังหลังห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 2567
จ้างจ้างเหมางานซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมประตูปิด-เปิดน้ำ บ้านกะพี้ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2567
จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำงานบิ้วอินผนังหลังห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ภาคเรียน ๑/๒๕๖๗ ประจำเดือน พฤษภาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน ๑/๒๕๖๗ ประจำเดือน พฤษภาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 2567
จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำงานบิ้วอินผนังหลังห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 2567
ซื้อโครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2567
ซื้อค่าเติมก๊าซออกซิเจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 2567
จ้างตรวจเช็คระยะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บม ๘๓๑๕ ชัยภูมิ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๖๐-๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ค. 2567
จ้างจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องโดยสารรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย ทะเบียน กธ 8523 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ค. 2567
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ค. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น บ้านงิ้ว หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ค. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังเลียบแม่น้ำชี บ้านโสกหว้า หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ค. 2567
จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 2567
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2567
จ้างจ้างเหมารถแบคโฮเพื่อใช้ฝังกลบขยะมูลฝอยภายในพื้นที่ตำบลโนนสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุซ่อมสวิทซ์ไฟห้องโดยสารรถกู้ชีพกู้ภัย (EMS) หมายเลขทะเบียน กธ ๘๕๒๓ ชัยภูมิ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๕-๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ค. 2567
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาปรับเกรดขยะในบ่อขยะภายในเขตพื้นที่ตำบลโนนสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คระยะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและซ่อมบำรุง รถยนต์ฉุกเฉิน-กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว(EMS)หมายเลขทะเบียน กธ ๘๕๒๓ ชัยภูมิ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๕-๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ค. 2567
จ้างจ้างซ่อมรถอีแต๋นติดตั้งเครน ทะเบียน ฆค ๑๐๗๙ ชััยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ค. 2567
จ้างค่าจ้างเหมาปรับเกรดขยะในพื้นที่ตำบลโนนสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุซ่อมแซมไฟแสงจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เม.ย. 2567
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำที่จุดส่งน้ำให้รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 2567
ซื้อซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เม.ย. 2567
จ้างตรวจเช็คระยะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๗๒๓๒ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.78-001 สายทางบ้านโนนสูงสะอาดตรงข้ามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนน-บ้านโสกหว้า หมู่ที่ 8 บ้านโนนสูงสะอาด ตำบลโนนสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 เม.ย. 2567